DEKADAS PC INTERFEJS


Sve veća primena PC računara kao programskih izvora za radio ili televiziju dovela je do konstrukcije PC interfejsa. PC interfejs služi da simetrira ulaze I izlaze iz zvučnih kartica koje su ugradjene u PC računare. Pošto su ti ulazi nesimetrični i malih ulaznih ili izlaznih nivoa signala PC interfejs služi da se ti nivoi prilagode za upotrebu sa profesionalnim uredjajima (+4dBu) i istovremeno simetriraju.Nazad